Poesía
شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد
 mi sol  y mi luna vino mi ojo y mi oido vino 
وان سیمبرم آمد وان کان زرم آمد
mi joya de plata  vino,  aquella mina de oro mía vino
مستی سرم آمد نور نظرم آمد 
la embriaguéz de mi cabeza vino la luz de mi mirada vino
چیز دگری خواهی چیز دگرم آمد
quieres otra cosa ?  mi otra cosa vino 
آن راه زنم آمد توبه شکنم آمد 
aquél vandido mío vino, el que rompe mis promesas vino 
وان یوسف سیمن تن ناگه به برم آمد
aquel  bello José  de pronto a mi lado vino
امروز به از دینه ای مونس دیرینه 
hoy mejor que ayer  !oh viejo amigo!
دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد
ayer estuve borracho porque su noticia vino
آن کس که همی‌جستم دی من به چراغ او را
aquél a quién  tanto buscaba   ayer con la vela,
امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمد
hoy como un manto de flores hasta mi camino vino
دو دست کمر کرد او بگرفت مرا در بر
abrió sus manos y me acogió en sus brazos
زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد
del tocado de las  bellas un hermoso  fajín vino
آن باغ و بهارش بین وان خمر و خمارش بین
mira aquél su jardín y aquella su primavera, mira su  fermento y su resaca
وان هضم و گوارش بین چون گلشکرم آمد
mira que sabor, como  flor de azucar vino
از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد
del la muerte, que temer  si el  agua de vida vino
وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد
del sarcasmo que temer , él como mi escudo vino
امروز سلیمانم کانگشتریم دادی
hoy soy Salomón pues el anillo me diste 
وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد
y la  corona real  sobre mi cabeza  vino
از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم
cuando pasó  el limite  de mi dolor, viaje en el amor
یا رب چه سعادت‌ها که زین سفرم آمد
oh Dios que bendición de este viaje vino 
وقتست که می نوشم تا برق زند هوشم
es momento de beber vino hasta que la mente  brille 
وقتست که برپرم چون بال و پرم آمد
es el  momento de volar porque mi pluma y ala vino
وقتست که درتابم چون صبح در این عالم
es  momento de brillar como madrugada en este mundo
وقتست که برغرم چون شیر نرم آمد
es el momento   de rugir  porque mi bravo león vino 
بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا
faltan dos versos pero me llevaron , vida,
جایی که جهان آن جا بس مختصرم آمد
Rumi
گر گل است اندیشه ٔ تو گلشنی 
si en flor esta tu mente, jardín eres

ور بود خاری تو هیمه ی گلخنی
si en espina, leña de horno eres


.................................................

Baba Taher Oryan Hamedani


عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت 
cariño, tu hogar  los nichos  de mis ojos 
میان هردو چشمم جای پایت
las huellas de tus pies, sellos de mis ojos
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
 preocupado estoy que pises sin cuidado y
نشینه خار مژگونم بپایت
claven tu pie las pestañas de mis ojos 

..........................................................

Molana Jala eldin Rumi

نی من منم و نی تو توئی نی تو منی
ni yo soy yo, ni tu eres tu, ni tu eres yo
هم من منم و هم تو توئی و هم تو منی
y aún así yo soy yo, tu eres tu y tu eres yo
من با تو چنانم ای نگار ختنی
contigo tan vivo! oh amada del oriente
کاندر غلطم که من توام یا تو منی
que yo no se si yo soy tú o tu eres yo


من من نیم و اگر دمی من منمی
yo no soy yo y si por un momento fuera yo
این عالم چو ذره بر هم زنمی
este minúsculo mundo lo cambiaba yo
گر آن منمی که دل ز من برکنده است
si fuera ese yo que de mí apartó su corazón
خود را چو درخت از زمین برکنمی
a mi mismo como árbol hacía brotar yo

 من پیر فنا بدم جوانم کردی
era el viejo de la nada, joven me hiciste
من مرده بدم ز زندگانم کردی
había yo muerto, de los vivos me hiciste
می‌ترسیدم که گم شوم در ره تو
tenía el temor de perderme en tu camino 
اکنون نشوم گم که نشانم کردی
ahora no será pues tu marca me hiciste
من ذره بدم ز کوه بیشم کردی
Era yo minúsculo más que una montaña me hiciste
پس مانده بدم از همه پیشم کردی
Retrasado estaba, delante de todos me pusiste
درمان دل خراب و ریشم کردی
Curaste mi apenado y destruido corazón
سرمستک و دستک زن خویشم کردی
Borrachito y dando palmas a mi mismo pusiste


خوش باش که خوش نهاد باشد صوفی
Alégrate que será alegre el fondo del sufí
از باطن خویش شاد باشد صوفی
Del interior de si mismo se alegrará el sufí
صوفی صاف است غم بر او ننشیند
El sufí es puro la pena no le alcanzará
کیخسرو و کیقباد باشد صوفی
Como los Keyghobad y Keykhoshro* será sufí

Keykhoshro y keyghobad son reyes mitológicos que aparecen en el Shahnameh de Ferdosí 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Omar Khayyam s.XI
این قافلهٔ عمر عجب می‌گذرد!
Esa caravana de la vida como pasa 
دریاب دمی که با طَرَب می‌گذرد؛
aprovecha el momento juglaresco que pasa 
ساقی، غم فردای حریفان چه خوری.
Oh copero que estás preocupado del mañana 
پیش آر پیاله را، که شب می‌گذرد.
adelanta más copas que la noche se pasa


Rubayat de Khayyam S.XI
من بی می ناب زیستن نتوانم
Yo sin un vino profundo existir no puedo
بی باده کشید بار تن نتوانم
Llevar la carga del cuerpo sin beber no puedo
من بنده آن دمم که ساقی گوید
Soy esclavo del momento en que diga el copero
یک جام دگر بگیر و من نتوانم
"Tóma otra copa” y yo no puedo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
چون درگذرم به باده شویید مرا
Cuando haya muerto con vino me laváis
تلقین ز شرابِ ناب گویید مرا
Las elegías del vino profundo me recitáis
خواهید به روز حَشْر یابید مرا
¿El día del Juicio Final encontrarme queréis?
از خاکِ درِ میکده جویید مرا
En la tierra que da entrada a la taberna me buscáis.
خیام عشق است
Attar . S.XII
آتش عشق تو در جان خوشتر است
El fuego de tu amor en la vida es mejor
جان ز عشقت آتش‌افشان خوشتر است
La vida, de tu amor inflamada, es mejor
هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای
El que tomó de tu copa una gota
تا قیامت مست و حیران خوشتر است
Hasta el último día ebrio y arrobado es mejor
تا تو پیدا آمدی پنهان شدم
Me oculté cuando llegaste al encuentro
زانکه با معشوق پنهان خوشتر است
Porque escondido con la amada es mejor
درد عشق تو که جان می‌سوزدم
El dolor de tu amor que está quemando mi vida
گر همه زهر است از جان خوشتر است
Aunque es todo veneno a mi vida es mejor
درد بر من ریز و درمانم مکن
Al dolor que viertes sobre mi no des cura
زانکه درد تو ز درمان خوشتر است
Porque tu dolor al remedio es mejor
می‌نسازی تا نمی‌سوزی مرا
Si no me destruyes no me construyes
سوختن در عشق تو زان خوشتر است
Por eso arder en tu amor es mejor
چون وصالت هیچکس را روی نیست
Cuando tu encuentro nadie encara
روی در دیوار هجران خوشتر است
Inclinar el rostro en el muro de la distancia es mejor
خشک سال وصل تو بینم مدام
Vuelve el año yermo de tu encuentro
لاجرم در دیده طوفان خوشتر است
Así la tempestad en los ojos es mejor
همچو شمعی در فراقت هر شبی
Como una vela en tu ausencia cada noche
تا سحر عطار گریان خوشتر است
Hasta la mañana, Attar llorando es mejor
عطار نیشابوری عشق است
Baba Taher Oryan S.XI
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
Si tu mitra es de oro, al final nada
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
Y si tú mismo eres rey, al final nada
اگر ملک سلیمانت ببخشند
Si con los bienes de Salomón dotado
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ
Solo tierra del camino, al final nada
…………………………….
اگر یار مرا دیدی به خلوت
Si a mi amante ves en la intimidad
بگو ای بی‌وفا ای بیمروت
Dile oh! esquivo oh! ingrato
گریبانم ز دستت چاک چاکو
De tu mano mi pecho desgarrado
نخواهم دوخت تا روز قیامت
No voy a remendar hasta el Juicio Final
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
خوشا آنانکه سودای ته دیرند
Afortunados los que trato contigo tienen
که سر پیوسته در پای ته دیرند
Que siempre su vida en tu mano tienen
بدل دیرم تمنای کسانی
En el corazón tengo el deseo de aquellos
که اندر دل تمنای ته دیرند
Que en su corazón de ti deseo tienen
بابا طاهر عشق استBaba Taher Oryan S.XI
اگر دل دلبرو دلبر کدومه
Si el corazón es quien ama, quién es la amada
وگر دلبر دل و دل را چه نومه
Si es la amada quien ama, al corazón qué llamas
دل و دلبر بهم آمیته وینم
Veo tan cercanos al corazón y la amada
نذونم دل که و دلبر کدومه
Sin saber quién es corazón y quien amada
……………………………...
نمیدونم دلم دیونه کیست
No se mi corazón loco por quien está
کجا میگردد و در خونه کیست
Por donde anda y en casa de quien está
نمیدونم دل سرگشته مو
No se mi corazón giróvago
اسیر نرگس و مستونهٔ کیست
Cautivo de que narciso, embriagado de quién está
بابا طاهر عشق است
Rumi , s.XII
بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود
Sin todos los seres se puede,
sin ti no puede ser
داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود
Tengo en mi corazón tu sello,
sin ti no puede ser
دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو
La idea de ti embriagada,
de tu giro el universo
گوش طرب به دست تو بی‌تو به سر نمی‌شود
El toque sonoro en tu mano,
sin ti no puede ser
جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند
La vida hierve en tu fuego,
goza el corazón de ti
عقل خروش می‌کند بی‌تو به سر نمی‌شود
Está la mente rugiendo,
sin ti no puede ser
خمر من و خمار من باغ من و بهار من
Tu eres mi vino y resaca,
mi primavera y jardín
خواب من و قرار من بی‌تو به سر نمی‌شود
El sosiego y sueño mío,
sin ti no puede ser
جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی
Eres mi valor y grandeza,
mi riqueza y mi fortuna
آب زلال من تویی بی‌تو به سر نمی‌شود
Eres mi agua cristalina,
sin ti no puede ser
گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی
Unas veces das cariño,
otras veces lo quitas
آن منی کجا روی بی‌تو به سر نمی‌شود
Vida mía ¿donde vas?,
sin ti no puede ser
دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی
Corazón que te brindan rechazas,
haces romper las promesas
این همه خود تو می‌کنی بی‌تو به سر نمی‌شود
Todo esto lo haces tu,
sin ti no puede ser
بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی
Si pudiera ser sin ti,
el suelo del mundo caería
باغ ارم سقر شدی بی‌تو به سر نمی‌شود
El jardín del Edén
en infierno tornaría,
sin ti no puede ser
گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم
Si eres cabeza yo pie,
si eres tierra yo bandera
ور بروی عدم شوم بی‌تو به سر نمی‌شود
Si te vas seré la nada,
sin ti no puede ser
خواب مرا ببسته‌ای نقش مرا بشسته‌ای
Tu que has quitado mi sueño
tu que has borrado mi imagen
وز همه‌ام گسسته‌ای بی‌تو به سر نمی‌شود
De todos me has separado,
sin ti no puede ser
گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من
Quedó sin tu compañía
mi tarea arruinada
مونس و غمگسار من بی‌تو به سر نمی‌شود
Confidente y camarada,
sin ti no puede ser
بی تو نه زندگی خوشم بی‌تو نه مردگی خوشم
Sin ti no vale la vida
ni me contenta la muerte
سر ز غم تو چون کشم بی‌تو به سر نمی‌شود
¿Cómo eludir esta pena?,
sin ti no puede ser
هر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد
Oh! evidencia, lo que digo
no trasciende el bien y el mal
هم تو بگو به لطف خود بی‌تو به سر نمی‌شود
Dimelo tu por favor,
sin ti no puede ser.
مولانا عش است

Baba Taher Oryan   S.XI

اگر دل دلبر و دلبر کدومه
Si el corazón es quien ama, quién es la amada

وگر دلبر دل و دلرا چه نومه
Si es la amada quien ama, al corazón qué llamas

دل و دلبر بهم آمیته وینم

Veo tan cercanos al corazón y la amada 
نذونم دل که و دلبر کدومه
Sin saber quién es corazón y quien amada
……………………………...
نمیدونم دلم دیونه کیست
No se mi corazón loco por quien está
کجا میگردد و در خونه کیست
Por donde anda y en casa de quien está
نمیدونم دل سرگشته مو
No se mi corazón giróvago
اسیر نرگس و مستونهٔ کیست
Cautivo de que narciso, embriagado de quién está
…………………………………………..
اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ
Si tu mitra es de oro, al final nada
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ
Y si tú mismo eres rey, al final nada
اگر ملک سلیمانت ببخشند
Si con los bienes de Salomón dotado
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ
Solo tierra del camino, al final nada

…………………………….
اگر یار مرا دیدی به خلوت
Si a mi amante ves en la intimidad

بگو ای بی‌وفا ای بیمروت
Dile oh! esquivo oh! ingrato
گریبانم ز دستت چاک چاکو
De tu mano mi pecho desgarrado
نخواهم دوخت تا روز قیامت
No voy a remendar hasta el Juicio Final 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
خوشا آنانکه سودای ته دیرند
 Afortunados los que trato contigo tienen
که سر پیوسته در پای ته دیرند
Que siempre su vida en tu mano tienen
بدل دیرم تمنای کسانی
En el corazón tengo el deseo de aquellos
که اندر دل تمنای ته دیرند
Que en su corazón de ti deseo tienen
Rubayat de Khayyam    S.XI

من بی می ناب زیستن نتوانم 
Yo sin un vino profundo existir no puedo
بی باده کشید بار تن نتوانم 
Llevar la carga del cuerpo sin beber no puedo
من بنده آن دمم که ساقی گوید 
Soy esclavo del momento en que diga el copero
یک جام دگر بگیر و من نتوانم
"Tóma otra copa” y yo no puedo.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 


چون درگذرم به باده شویید مرا
Cuando haya muerto con vino me laváis

تلقین ز شرابِ ناب گویید مرا
Las elegías del vino profundo me recitáis

خواهید به روز حَشْر یابید مرا
¿El día del Juicio Final encontrarme queréis?

از خاکِ درِ میکده جویید مرا
En la tierra que da entrada a la taberna me buscáis

بازرسید آن بت زیبای من
Otra vez llegó aquel ídolo bello mío,
خرمی این دم و فردای من
La delicia de este momento y el mañana mío.
در نظرش روشنی چشم من
En su mirada la luz de los ojos míos,
در رخ او باغ و تماشای من
En su cara el jardín y el paisaje mío.
عاقبت الامر به گوشش رسید
Por fin llegó a su oído
بانگ من و نعره و هیهای من
La llamada, el clamor y el grito mío.
بر در من کیست که در می‌زند
¿A mi puerta quién es el que llama?
جان و جهان است و تمنای من
Es la vida, el universo y el deseo mío.
گر نزند او در من درد من
Es una pena si a mi puerta no llama
ور نکند یاد من او وای من
Y ¡ay de mi! si no guarda recuerdo mío.
دور مکن سایه خود از سرم
No apartes tu sombra que me cobija,
باز مکن سلسله از پای من
Ni liberes la cadena del pie mío.
در چه خیالی هله ای روترش
¿En que piensas ¡oh! cara amarga?
رو بر حلوایی و حلوای من
Acércate a mi pastelero y el pastel mío.
هم بخور و هم کف حلوا بیار
¡Come! y también tráeme un puñado
تا که بیفزاید صفرای من
Que haga crecer el coraje mío.
ریش تو را سخت گرفته‌ست غم 
Muy torcido tu gesto por la tristeza,
چیست زبونی تو بابای من
¿Cual es tu falta, hijo mío?
در زنخش کوب دو سه مشت سخت
Golpea esa cara con duros puños,
ای نر و نرزاده و مولای من
¡Oh! Luchador, fiero y maestro mío.
مشک بدرید و بینداخت دلو
Desgarrado el odre, puso su cubo
غرقه آب آمد سقای من
Anegado en agua el aguador mío.
بانگ زدم کای کر سقا بیا
Llamé ¡oh sordo aguador ven!
رفت و بنشنید علالای من
Se fue y no ha oído el aullido mío.
آن من است او و به هر جا رود
Mas donde quiera que vaya es mío
عاقبت آید سوی صحرای من
Y por fin volverá al campo mío.
جوشش دریای معلق نگر
Mira el hervor del mar suspendido,
از لمع گوهر گویای من
El fulgor del tesoro parlante mío. 
گوید دریا: که ز کشتی بجه
Dice el mar que saltes del barco,
دررو در آب مصفای من
Sumérgete en el fascinante elixir mío.
قطره به دریا چو رود در شود
Si la gota llega al mar se vuelve perla,
قطره شود بحر به دریای من
Que el mar tórnase gota en el mar mío.
ترک غزل گیر و نگر در ازل
Deja tu poema y fíjate en el principio,
کز ازل آمد غم و سودای من
Que del inicio vino la pena y el negocio mío.


ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم
Oh! que has roto mi promesa, de ti donde escapo
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
Oh! sentado en mi corazón, de ti donde escapo
ای نور هر دو دیده بی‌تو چگونه بینم
Oh! luz de mis ojos, sin ti como veré
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم
Y oh! atado mi cuello, de ti donde escapo
ای شش جهت ز نورت چون آینه‌ست شش رو
Oh! de tu luz todo lado, como espejo de seis caras
وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم
Y oh! tu cara bendita, de ti donde escapo
دل بود از تو خسته جان بود از تو رسته
El corazón se fue de ti cansado, 
La vida de ti redimida
جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم
La vida también se ha cansado, de ti donde escapo
گر بندم این بصر را ور بسکلم نظر را
Si cierro estos ojos y aparto la mirada
از دل نه‌ای گسسته از تو کجا گریزم
Del corazón no estás apartado, de ti donde escapo
              
                      

یک جام شراب صد دل و دین ارزد
Una copa de vino cien corazones y la religión vale
یک جرعه می مملکت چین ارزد
Un dedo de vino la China entera vale
جز باده لعل نیست در روی زمین
Excepto este rojo vino no existe en la tierra
تلخی که هزار جان شیرین ارزد
Un amargor que mil dulces vidas valeOmar Jayam .S XI
خیام نیشابوری
Date cuenta que separado del alma te vas
Al telón de los secretos de la nada te vas

دریاب که از روح جدا خواهی رفت
در پرده اسرار فنا خواهی رفت
Bebe vino, no sabes de donde has venido
Alégrate, no sabes donde te vas .
می نوش ندانی از کجا آمده‌ای
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

Tanto vino beberé que olor de este caldo
Emanará de la tierra cuando esté enterrado
چندان بخــــورم شــــــراب کـاین بـوی شــراب
آیـــــد ز تــراب چـــــون روم زیــــــر تـــراب
Si a mi tumba llega alguien con resaca
Del olor de mi vino desfallece y se embriaga
گر بر سر خــــــاک مـن رسد مخمــــــــــوری
از بوی شـــــراب من شــــــود مست و خراب
Oh corazón, tu que a entender el enigma no llegas
Que al punto de los sabios brillantes no llegas
ای دل تو به ادراکِ معمّا نرسی
در نکتهٔ زیرکانِ دانا نرسی
Aquí con el vino y la copa construye un paraíso
Que allá donde esté el paraíso, llegas o no llegas.
اینجا ز می و جام بهشتی می‌ساز
کانجا که بهشت است رسی یا نرسی
خیام نیشابوری عشق است
Hafez Shirazi S . XIII

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
Ví la verde finca del universo y la hoz de la luna nueva
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
recordé mi propio cultivo y el tiempo de la cosecha
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید
Dije oh estrella te has dormido y el sol salió
گفت با این همه از سابقه نومید مشو
aún con todo no desesperes de esta historia, respondió
گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک
Si vas puro y sin apegos como Jesús hacia el cielo 
از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
De tu luz llegarán miles de rayos al sol
تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار
No reposes en la estrella de la noche que este hábil ladrón
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو
Se ha llevado la corona de Kavus y el cinto de Keykhosro
گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
Aunque el pendiente de oro y rubí enriquece la oreja 
دور خوبی گذران است نصیحت بشنو
El tiempo de bonanza es pasajero, escucha mi consejo
چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
No alcance a tu lunar ojo malvado, que en la cubierta de la belleza
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو
Hondea como bandera y por rehén toma la luna y el sol
آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
Oh cielo no vendas esta grandeza que en el amor dan dos espigas
خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو
Por la cosecha de la Luna y el racimo de las Pléyades
آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
El fuego de la devoción y la hipocresía va a quemar la cosecha de la religión
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو
Hafez abandona esta túnica de lana y vete


دل سرا پرده محبت اوست
El corazón es el palacio de su amar

دیده ایینه دار طلعت اوست

El ojo es el portador del espejo de su

 brillo

من که سر بر نیاورم به دو کون
Yo que nunca incliné la cabeza ante

 los dos mundos

گردنم زیر بار منت اوست

Mi cuello por tu favor empeño

تو و طوبی و ما و قامت یار

 Tu con tu árbol del paraíso nosotros

 a la altura de la amada
  
فکر هر کس به قدر همت اوست

Es según su voluntad el pensamiento de cada uno
دور مجنون گذشت و نوبت ماست

El tiempo de Majnun pasó, el turno es 

nuestro

هر کسی پنج روزه نوبت اوست


De cada uno cinco días es el turno


مولانا Molana Jalaeldin Mohammad Balkhi Rumi 
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
Morid, morid, en este amor morid
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
Todo espíritu alcanzaréis si en este amor morís 
بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
Morid, Morid y esta muerte no temáis
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
Al cielo llegaréis si de esta tierra salís
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
Morid, morid, cortad con este afán
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
Que este afán os tiene cautivos
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
Tomad un martillo y encontrad la grieta de la cárcel
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
Que en la cárcel destruida seréis todos reyes y emires 
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
Morid, morid ante el rey de la belleza
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
Que seréis todos reconocidos si ante el rey morís 
بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید
Morid, morid, de esta nube salid
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
Que atravesando esta nube está la luna y su brillo
خموشید خموشید خموشی دم مرگست
Callados, callados, el silencio es la agonía 
همه زندگی آنست که خاموش نمیرید
Toda la vida es así que callados no morís
حضرت مولانا عشق است


کسی که گفت به گل نسبتی است روی ترا 

Aquel que dijo de la flor que tu rostro semejaba

فزود قدر گل و کاست آبروی ترا

Elevó el valor de la flor y tu honra rebajó

گرم بیایی و پرسی  چه بردی اندر خاک ؟

Si vienes y me preguntas que te llevaste a la tierra

ز خاک نعره بر آرم  که آرزوی ترا

Desde dentro gritaré que mi deseo de ti.


در باره سماع شمس می گوید ؛

Acerca de sama Shams dice
Shams diz do Sama:
Ο Σαμς λέει για το Σεμά

رقص مردان خدا لطیف باشد و سبک .
El baile de los hombres de Dios será favorable y ligero

A dança dos homens de Deus será amorosa e leve


 Ο Χορός των ανθρώπων του Θεού είναι μια λεπτοφυής

 προσφορά


 گویی

برگ است که بروی آب می رود . اندرون چو کوه و صد هزار کوه
و برون چون کاه


como flota la hoja sobre el agua. Por dentro montaña y
cien mil montañas,  por fuera como paja


Como flota uma folha sobre a àgua
.
Por dentro montanha e cem mil montanhas e por fora

 como palha.

Που σημαίνει, οτι μοιάζει με φύλλο που επιπλέει στο

 νερό.

Μέσα βουνό, εκτό χιλιάδες βουνά

Αλλά έξω σαν το άχυρο

Saadi 
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم 
Yo corazón desbocado mejor que al samá no salga
که چون به پای درآیم به در برند به دوشم
Que como me ponga en pie , por la puerta me sacarán a la espalda
سعدی . عشق است
شبی مجنون به لیلی گفت 
Una noche Majnún dijo a Leyli
Μια νύχτα ο Ματζνούν είπε στην Λεϊλή
که ای محبوب بی همتا
Oh Leyli sin par
Ω Λεϊλή, που όμοιά σου δεν υπάρχει,
ترا عاشق شود پیدا
El enamorado llegará a tu encuentro
Ο ερωτευμένος θα έρθει σε σένα
ولی مجنون نخواهد شد
Pero no será Majnún
Αλλά δεν θα είναι Ματζνούν.
عشق است
Saadi .
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
Mil veces traté de ocultar el secreto del amor
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
No fue posible sobre el fuego no gritar
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
Consciente desde el inicio de no dejar a nadie mi corazón
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
Al contemplar tu semblante ni paciencia ni conciencia quedó
حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
Una historia llegó 
al oído de mi vida
de tu boca
دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
Me suena a cuento
el consejo de la gente ahora
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
Si tu no cubres tu rostro y la sedición aplacas
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم
De apartar de ti la vista yo no tendré la calma
من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
Este corazón desbocado
mejor que al sama no salga
که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم
Que según me pongo en pie a la puerta a cuestas me sacan
بیا به صلح من امروز در کنار من امشب
Ven en paz hoy conmigo
y a mi lado esta noche
که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
Que no he pegado ojo 
esperándote anoche
مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
A mi me diste por nada 
pero aún estoy en esto
که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
Que ni por un mundo cambio
de tu existencia un cabello
به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
Al que está herido llevo mi queja
که تندرست ملامت کند چو من بخروشم
Por que el sano me va a reprender
مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
No me digas Saadi abandona el camino del amor 
سخن چه فایده گفتن چو پند می‌ننیوشم
De que valen las palabras cuando no escucho consejo
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
Mejor tomar el camino del desierto que sentarse y caducar
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
Si no alcanzo lo que deseo en lo posible lo habré intentado
استاد سخن سعدی عشق است

Molana Jalaledin Balkhi Rumi
مرا گویی که رایی من چه دانم
Me preguntas, de quien eres, ¿yo qué se?
چنین مجنون چرایی من چه دانم
Tan loco de amor como eres, ¿yo qué se?
مرا گویی بدین زاری که هستی
Me preguntas, tan hundido como estás
به عشقم چون برآیی من چه دانم
Mi amor cómo superarás, ¿yo qué se?
منم در موج دریاهای عشقت
De los mares de tu amor voy en las olas
مرا گویی کجایی من چه دانم
Me preguntas, donde estás, ¿yo qué se?
مرا گویی به قربانگاه جان‌ها
Me preguntas, al lugar del sacrificio
نمی‌ترسی که آیی من چه دانم
No estás temiendo llegar, ¿yo qué se?
مرا گویی اگر کشته خدایی
Me preguntas si por Dios diste la vida
چه داری از خدایی من چه دانم
Que te queda de divino, ¿yo qué se?
مرا گویی چه می جویی دگر تو
Me preguntas, qué estás buscando entonces
ورای روشنایی من چه دانم
Allende la claridad, ¿yo qué se?
مرا گویی تو را با این قفس چیست
Me preguntas, qué asunto con esta jaula
اگر مرغ هوایی من چه دانم
Si eres ave celestial, ¿yo qué se?
مرا راه صوابی بود گم شد
A mí era recto el camino, se perdió
ار آن ترک ختایی من چه دانم
De esos ojos turco chinos, ¿yo qué se?
بلا را از خوشی نشناسم ایرا
La penuria no distingo de la dicha
به غایت خوش بلایی من چه دانم
Por ser tu tan bello mal, ¿yo qué se?
شبی بربود ناگه شمس تبریز
Una noche, de repente, robó Shams
ز من یکتا دو تایی من چه دانم
Lo dual de mi unidad, ¿yo qué se?
حضرت مولانا عشق است

Εμείς το μάθημα του πρωινού στη στέγη του καπηλειού αποθέσαμε.
                                             Τα δώρα της προσευχής στα πόδια του Αγαπημένου αποθέσαμε. 
Η σοδειά χιλιάδων διανοούμενων παίρνει φωτιά
                                             απ’ την πύρινη σφραγίδα που στην καρδιά μας αποθέσαμε.
Για να στραφούμε προς το κατεστραμένο σπίτι μας
                                             ο βασιλιάς της ύπαρξης τον θησαυρό του πόνου στα χέρια μας απόθεσε.
Κανένας δρόμος από είδωλα δεν ανοίγεται πια μπρος στην καρδιά μας,
                                             γιατί στην πόρτα του σπιτιού αυτού το φιλί από τα χείλη Του απόθεσε.
Άλλη υποκρισία δε χωρά πια κάτω από αυτή τη χέρκα.
                                             Τα θεμέλια του Τρόπου της αγνής εργασίας των διανοούμενων αποθέσαμε.
Πώς προχωρά αυτό το χαμένο πλοίο για το οποίο στο τέλος
                                             για ένα μοναδικό μαργαριτάρι τη ζωή μας όλη αποθέσαμε!
Δόξα τω Θεώ, χωρίς θρησκεία και καρδιά, όπως και ‘μεις,
                                             ήταν εκείνοι στους οποίους το όνομα των διανοούμενων αποθέσαμε.
Μονάχα μια εικόνα Σου, κι ήμασταν ευγνώμονες.
                                             Ω Θεέ μου, τι αδύναμη θέληση που στην καρδιά μας αποθέσαμε.
Hafez ,S, XIII
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
La lección de la mañana por el camino de la taverna entregamos
محصول دعا در ره جانانه نهادیم
El resultado de las plegarias por el camino de la amada entregamos
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
La cosecha de cien devotos prende fuego
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم
Esta marca que en el corazón loco llevamos
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد
El sultán original su tesoro de tristeza nos ha dado
تا روی در این منزل ویرانه نهادیم
Hasta que el camino de esta casa en ruinas hemos tomado
در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را
No he abierto al corazón el camino de los ídolos 
مهر لب او بر در این خانه نهادیم
Que la puerta de esta casa hemos sellado con sus labios
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود
Esta vestidura no resiste más hipocresía
بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
Pues el modo de la sabiduría hemos fundado
چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر
¿Qué marcha lleva este navío extraviado? que al final
جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم
La vida por esta perla única entregamos
المنه لله که چو ما بی‌دل و دین بود
Gracias a Dios que como nosotros, corazón ni religion tenía
آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم
Al que por intelectual y erudito tomamos 
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ
Nunca satisfechos, como Hafez, con tu imagen 
یا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم
Ay Dios! que poca voluntad pusimos y que extraño.
حافظ جان شیرازی عشق است
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Saadi, S.XIII
رفتی و همچنان به خیال من اندری
Te has ido 
Pero en mi imaginación quedas
Tu es partie et pourtant tu demeures
گویی که در برابر چشمم مصوری
Como si frente a mis ojos
Estuvieras impresa
Comme si devant mes yeux tu étais peinte
فکرم به منتهای جمالت نمی‌رسد
Mi mente no alcanza el fin de tu belleza
Ma pensée n atteint pas 
la fin de ta beauté 
کز هر چه در خیال من آید نکوتری
Que todo lo que imagino superas
Tu dépasses tout ce que je peux imaginer 
مه بر زمین نرفت و پری دیده برنداشت
El ángel no parpadea y 
La Luna no deja la Tierra 
La Lune ne quitte pas la Terre
L ange ne cligne pas des yeux
تا ظن برم که روی تو ماهست یا پری
Si es Luna o ángel tu cara
Me han creado la sospecha 
Je doute si ton visage est celui de la Lune ou celui de l Ange
تو خود فرشته‌ای نه از این گل سرشته‌ای
Tu misma que eres divina 
De este barro no estás hecha
Toi-meme tu es divine
d argile tu n es pas faite
گر خلق از آب و خاک تو از مشک و عنبری
De ámbar y almizcle eres 
Son los demás de agua y tierra
Si les gens sont d eau et de terre
Toi, tu es faite de musc et d ambre
ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست
Ante ti presentaré 
las quejas que de ti llegan
Si une plainte me vient de toi 
C est a toi seule que je l adresse
کز تو به دیگران نتوان برد داوری
Que los casos como el tuyo
Ningún otro juez no lo lleva
Car de Juge il n y a pas
d autre que Toi
سعدی به وصل دوست چو دستت نمی‌رسد
Saadi cuando tu mano no alcance 
Al encuentro con la amada
Saadi quand ta main n atteint pas 
la rencontre de l aimée
باری به یاد دوست زمانی به سر بری
Dedica a la amada al menos 
Un momento de encomienda.
En son honneur, dédie donc ton temps a te souvenir d elle...
سعدی استاد سخن عشق است 
Saadi, S.XIII
رفتی و همچنان به خیال من اندری
Te has ido 
Pero en mi imaginación quedas
Tu es partie et pourtant tu demeures
گویی که در برابر چشمم مصوری
Como si frente a mis ojos
Estuvieras impresa
Comme si devant mes yeux tu étais peinte
فکرم به منتهای جمالت نمی‌رسد
Mi mente no alcanza el fin de tu belleza
Ma pensée n atteint pas 
la fin de ta beauté 
کز هر چه در خیال من آید نکوتری
Que todo lo que imagino superas
Tu dépasses tout ce que je peux imaginer 
مه بر زمین نرفت و پری دیده برنداشت
El ángel no parpadea y 
La Luna no deja la Tierra 
La Lune ne quitte pas la Terre
L ange ne cligne pas des yeux
تا ظن برم که روی تو ماهست یا پری
Si es Luna o ángel tu cara
Me han creado la sospecha 
Je doute si ton visage est celui de la Lune ou celui de l Ange
تو خود فرشته‌ای نه از این گل سرشته‌ای
Tu misma que eres divina 
De este barro no estás hecha
Toi-meme tu es divine
d argile tu n es pas faite
گر خلق از آب و خاک تو از مشک و عنبری
De ámbar y almizcle eres 
Son los demás de agua y tierra
Si les gens sont d eau et de terre
Toi, tu es faite de musc et d ambre
ما را شکایتی ز تو گر هست هم به توست
Ante ti presentaré 
las quejas que de ti llegan
Si une plainte me vient de toi 
C est a toi seule que je l adresse
کز تو به دیگران نتوان برد داوری
Que los casos como el tuyo
Ningún otro juez no lo lleva
Car de Juge il n y a pas
d autre que Toi
سعدی به وصل دوست چو دستت نمی‌رسد
Saadi cuando tu mano no alcance 
Al encuentro con la amada
Saadi quand ta main n atteint pas 
la rencontre de l aimée
باری به یاد دوست زمانی به سر بری
Dedica a la amada al menos 
Un momento de encomienda.
En son honneur, dédie donc ton temps a te souvenir d elle...

.............................

Baba Taher Hamedani. S,XI
اگر مستان مستیم از ته ایمون
Si tan borrachos، bien ebrios estamos، es por ti
Αν είμαστε τόσο μεθυσμένοι είναι εξ αιτίας σου
وگر بی پا و دستیم از ته ایمون
Y si nos faltan los pies y las manos es por ti
Κι αν μας ελίπουν τα πόδια και τα χέρια είναι εξ αιτίας σου
اگر گبریم و ترسا و مسلمون
si cristianos, musulmanes, zoroastrianos
Αν είμαστε χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ζοροάστρες
به هر ملت که هستیم از ته ایمون
De la nación que seamos es por ti
Απο οποιοδήποτε έθνος κι αν είμαστε είναι εξ αιτίας σου
بابا طاهر همدانی . عشق است
Helali ,
هلالی جغتایی ،
دل خون شد از اميد و نشد يار يار من
Sangrando el corazón por la esperanza, la amada no llegó a ser mía
اى واى بر من و دل اميدوار من
Ay de mí y de la esperanza del corazón mío
اى سيل اشك خاك وجودم به باد ده
Oh torrente de lágrimas! la tierra de mi cuerpo dala al viento
تا بر دل كسى ننشيند غبار من
Que sobre ningún corazón repose el polvo mío
از جور روزگار چه گويم كه در فراق
De esta vida de injusticia qué decir si en la distancia
هم روز من سيه شد و هم روزگار من
mi día se torna oscuro y también la vida mía
نزديك شد كه خانه عمرم شود خراب
A punto de caer la casa de mi vida
رحمى بكن و گرنه خرابست كار من
Apiádate si no se arruina la tarea mía
زين پيش صبر بود دلم را قرار نيز
Antes paciencia en mi corazón y también calma había
آيا كجا شد آنهمه صبر و قرار من
Dónde fue tanta paciencia y calma mía
گفتى برو هلالى و صبر اختيار كن
Dijiste ve, Helali, y elige paciencia
وَهْ چون كنم كه نيست به دست اختيار من
Ay! como lo hago si la elección no es mía. 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،...........................،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،...........
Omar Khayam Siglo XI
این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
Los dos, tres días del turno de la vida pasaron
چون آب به جویبار و چون باد به دشت
Como el agua por el riachuelo, como el viento por el llano
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت
Nunca me he acordado de la pena de dos días
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت
El día que ya se fue y el día que no ha llegado.
،،،،،،،،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
Si como Dios yo tuviera el universo en mi mano
برداشتمی من این فلک را ز میان
Apartaría de en medio este cielo abovedado
از نو فلکی دگر چنان ساختمی
Así otro mundo de nuevo construiría
کازاده بکام دل رسیدی آسان
Donde se cumple el sueño del corazón liberado.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
در گوش دلم گفت فلک پنهانی
Al oído de mi corazón el universo en secreto dijo
حکمی که قضا بود ز من میدانی
¿Me consideras responsable de la orden del destino? 
در گردش خویش اگر مرا دست بدی
Si tuviera mano en mi propio giro 
خود را برهاندمی ز سرگردانی
me hubiera salvado de vagar yo mismo.
خیام نیشابوری عشق است
Tabib Esfahani
غمش در نهانخانه دل نشیند
Su pena en lo hondo del corazón se sienta
به نازی كه لیلی به محمل نشیند
Como Leili en la carroza se sienta 
به دنبال محمل چنان زار گریم
Y tras la carroza amargo llanto
كه از گریه ام ناقه در گل نشیند
Que de mi llanto en el barro la comitiva se sienta
خلد گر به پا خاری، آسان برآرم
La espina del pie la saco facilmente
چه سازم به خاری كه در دل نشیند؟
?Qué hago con la espina que en mi corazón se sienta¿
پی ناقه اش رفتم آهسته، ترسم
Tras su comitiva voy despacio, prercupado
غباری به دامان محمل نشیند
por el polvo que en la carroza se sienta
مرنجان دلم را كه این مرغ وحشی
No molestes mi corazón que este pájaro salvaje
ز بامی كه برخاست، مشكل نشیند
Levantando del tejado dificilmente se asienta
عجب نیست خندد اگر گل به سروی
No es extraño que la flor se burle del ciprés
كه در این چمن پای در گل نشیند
Que en esta pradera su pie en el barro se sienta
بنازم به بزم محبت كه آن جا
Bien por la fiesta del amor donde
گدایی به شاهی مقابل نشیند
El mendigo frente al rey se sienta
طبیب، از طلب در دو گیتی میاسا
Tabib, no te canses de buscar en los dos mundos
كسی چون میان دو منزل، نشیند؟
,,,,,,,,?Quien entre dos paradas se sienta¿
طبیب اصفهانی ، عشق است

Baba Taher Hamadani ,SXI
دل عاشق به پیغامی بسازه
Al corazón del enamorado un mensaje le sustenta
Η καρδιά του ερωτευμένου είναι ευτυχισμένη με ένα μήνυμα
خمارآلوده با جامی بسازه
Al que tiene resaca una copa le sustenta
Ο χαρμάνης με μια κούπα είναι ευχαριστημένος
مرا کیفیت چشم تو کافیست
Para nosotros la calidad de tus ojos es suficiente
Η ποιότητα των ματιών σου για μένα είναι αρκετά
ریاضت کش به بادامی بسازه
Al renunciante una almendra le sustenta
Ο άνθρωπος ο πεινασμένος με ένα αμύγδαλο είναι εντάξει
بابا طاهرعریان همدانی عشق است


Baba Taher Oryan Hamadani . S XI
Μπαμπά Ταχέρ Οριάν Χαμαντανί / Εντέκατος Αιώνας 

دو زلفونت بود تار ربابم
Dos rizos tuyos son las cuerdas de mi robab,
Οι δυο σου μπούκλες του Ραμπάμπ μου οι χορδές
چه میخواهی ازین حال خرابم 
¿Qué quieres de esta ruina?
Απο μένα το ερείπιο τί θες;
تو که با ما سر یاری نداری 
Tu que nunca fuiste cariñosa,
Χωρίς καμιά διάθεση φιλική
چرا هر نیمه شو آیی بخوابم
¿Por qué cada media noche vienes a mi sueño?
Στο όνειρό μου έρχεσαι μεσάνυχτα, γιατί;
Baba Taher Oryan Hamadani . S XI
Μπαμπά Ταχέρ Οριάν Χαμαντανί / Εντέκατος Αιώνας
بابا طاهر عریان همدانی . عشق است

Baba TaherHamedani
سه پنج روزه که بوی گل نیومد  
Tres, cinco días que el aroma de la flor no ha venido,
صدای چهچهه بلبل نیومد 
El sonido del trino del ruiseñor no ha venido,
روید از باغبون گل بپرسید 
Id al jardinero de la flor y preguntad
چرابلبل به سیر گل نیومد
Por qué el ruiseñor al encuentro de la flor no ha venido.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

گلی که خود بدادم پیچ و تابش 
Esa flor que yo mismo he atendido,
باب دیده گونم دادم ابش
con el agua de mis ojos he regado,
به درگاه  الهی کی روا بی 
oh! Dios, cual es el sentido
گل از مو دیگری گیره گلابش
que de mi flor sea otro perfumado.
..............................................Baba Taher Hamedani

سه پنج روزه که بوی گل نیومد  

Tres, cinco días que el aroma de la flor no ha venido,
صدای چهچهه بلبل نیومد 

El sonido del trino del ruiseñor no ha venido,
روید از باغبون گل بپرسید 

Id al jardinero de la flor y preguntad
چرابلبل به سیر گل نیومد

Por qué el ruiseñor al encuentro de la flor no ha venido.

**************************************************

گلی که خود بدادم پیچ و تابش 

Esa flor que yo mismo he atendido

,بآب دیده گونم دادم آبش
con el agua de mis ojos he regado,

به درگاه  الهی کی روا بی 
oh! Dios, cual es el sentido

گل از مو دیگری گیره گلابش

que de mi flor sea otro perfumado.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ز کوی یار می آیدنسیم باد نوروزی
De la calle del amor llega la brisa del noruz
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
respirando este aire brilla el sol del corazón.
Hafez


Molana yalaledin Balji  Rumi مولوی
s.XIII

جان جهان دوش کجا بوده ای
luz de mi vida, anoche ¿dónde te hallabas?
نی غلطم در دل ما بوده ای
¿qué estoy diciendo? en mi corazón estabas

 آه که من دوش چه سان بوده ام
¡ay! anoche de quién fuiste
آه که تو دوش کرا بوده ای
¡ay! anoche ¿qué pasaba?

رشک برم کاش قبا بودمی
tengo envidia de tu manto
چونکه در آغوش قبا بوده ای
porque el manto te abrazaba

زهره ندارم که بگویم ترا
con qué valor te pregunto
بی من بیچاره کجا بوده ای
¡pobre de mí! dónde estabas

آینه ای رنگ تو عکس کسیست
el color de la imagen que tu espejo reflejaba
تو ز همه رنگ جدا بوده ای
más allá del color, más allá se encontraba

رنگ  رخ خوب  تو آخر گواست
y se revela brillando en tu cara
در حرم لطف خدا بوده ای
la intimidad con que Dios te amaba.

Saadi . S . XII  سعدی


باندازه بود باید نمود

presenta la medida de lo que eres


خجالت نبرد آنکه ننمود و بود

vergonzoso es no ser lo que pareces

Hafez . S XII  حافظ

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
Ole tus ojos ebrios,  bien mi corazón  cazaste
که کس آهوی وحشی را ازین خوشتر نمیگیرد
Quién como tu dando  caza a la gacela salvajeخدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت
Se compasiva, por dios, que el derviche de tu calle 
در دیگر نمی داند ره دیگر نمی گیرد
Otro camino no toma y de otra puerta no sabe
Saadi . S . XII  سعدی


نگویم آب و گل است آن وجود روحانی 

No quiero decir que eres barro divino
بدین کمال نباشد جمال انسانی
pero a tal perfección no llega el hombre
اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق 

Si eres barro común como los demás

گل بهشت مخمر به آب حیوانی

estas fermentado con el agua del paraísoبه هر چه خوبتر اندر جهان نظر کردم 

Lo más bello que vi comparando contigo
که گویمش بتو ماند تو خوبتر زآنی
se parece pero tu eres mejor 


دلی که با سر و زلفت تعلقی دارد 

Un corazón de tus rizos prendido

چگونه جمع شود با چنین پریشانی

Cómo se recogerá en este líoHafez  Shirazi  S . XIII

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

Ha llegado Saba saludando al tabernero
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
que es tiempo de placer, de música y de festejo.

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

En Jesús se inspira el viento, renovador, refrescante
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
los arboles reverdecen, los pájaros montan revuelo

تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

El horno del tulipán de primavera inflamado,
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
con el sudor del capullo sus flores en hervidero


،،،،،،،،،،،،،،،،


خوش است خلوت اگر یار یار من باشد 
Soledad hermosa cuando estoy contigo
نه من بسوزم او شمع انجمن باشد
pero que no me consuma tu brillo


،،،،،،،،،،


خیال روی تو در هر طریق همره ماست
imagino tu cara en cada camino
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست
brisa de tu pelo, fuente del sentido
No hay comentarios:

Publicar un comentario